آزمون مامان

Array
 نام درس: لغات - ضریب درس: 1
سؤالات تستی
1 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «یخصف» و «یخوض» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
2 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «یرکم» و «یزرون» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
3 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «طفق» و «طلع» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
4 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «سحت» و «سُلَّم» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
5 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «تبوء» و «تزهق» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
6 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «ناقة» و «نسیء» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
7 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «قنوان» و «کرب» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
8 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «بحیره» و «بصط» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
9 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «عیلة» و «غراب» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
10 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «کلب» و «لاتسبوا» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
11 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «غل» و «غمرة» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
12 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «خیاط» و «دائرة» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
13 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «تکوی» و «تنفخ» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
14 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «زخرف» و «سائبه» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
15 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «جحیم» و «جزیه» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
16 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «دارالسلام» و «دانیة» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
17 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «مُرسی» و «مرصد» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
18 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «صور» و «ضأن» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
19 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «یعصم» و «یلمز» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
20 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «مدرار» و «مذئوم» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
 نام درس: ترجمه آیات - ضریب درس: 2
سؤالات تستی
21 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
22 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «یأهل الکتب قد جاءکم رسولنا یبین لکم على فتره من الرسل»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
23 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ « ولا تَقتُلوا اَولادَکُم مِن اِملاقٍ »
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
24 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «و الله یعصمک من الناس»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
25 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «و لو ترى اذ الظالمون فى غمرات الموت والملائکة باسطوا ایدیهم اَخرِجُوا اَنفُسَکم»
این گزینه به عنوان پاسخ در نظر گرفته شد.
26 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «اُنظُر کیف نُبَیِّنُ لهم الایات ثمّ انظر اَنّى یُؤفَکون»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
27 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
28 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «اَن اِضرِب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عیناً»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
29 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطراً»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
30 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «قال یا قوم لقد ابلغتُکم رسالاتِ ربّی و نصحتُ لکم فکیف ءاسى على قوم کافرین»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
31 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «فوسوس لهما الشّیطانُ لیبدی لهما ما وُورِیَ عنهما مِن سَوءاتهما»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
32 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «ولا یدخلون الجنة حتى یلج الجمل فی سمِّ الخیاط»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
33 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «فاخذتهم الرجفةُ فاَصبَحُوا فی دارهم جاثمین»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
34 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «فلما تراءت الفئتان نکص على عقبیه»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
35 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «و الذین کفروا وکَذَّبوا بآیتنا اولئک اصحاب الجحیم»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
36 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «و لا یخافون لومه لائم»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
37 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «یا ایها الذین امنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً فلا تولوهم الادبار»
این گزینه به عنوان پاسخ در نظر گرفته شد.
38 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «یقولون نخشى أن تصیبنا دائرة»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
39 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «و ذَکِّر به اَن تُبسَلَ نفسٌ بما کَسَبَت»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
40 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
 نام درس: قواعد - ضریب درس: 2
سؤالات تستی
41 علامتگذاری برای مرور
ادات استفهام «من» و «ما» به ترتیب برای چه معنایی استفاده می شوند؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
42 علامتگذاری برای مرور
فعل «یُواری» کدام باب است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
43 علامتگذاری برای مرور
گزینه صحیح در مورد فعل «یقترف» کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
44 علامتگذاری برای مرور
فعل ماضی باب افعال از ریشه « و ل ی » کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
45 علامتگذاری برای مرور
گزینه صحیح در مورد فعل «قاوِ» کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
46 علامتگذاری برای مرور
گزینه صحیح در مورد فعل «اِستَقوِ» کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
47 علامتگذاری برای مرور
گزینه صحیح در مورد فعل «تَبوءُ» کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
48 علامتگذاری برای مرور
گزینه صحیح در مورد فعل «لم یُقوِ» کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
49 علامتگذاری برای مرور
گزینه صحیح در مورد کلمه «مُقتَوٍ» کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
50 علامتگذاری برای مرور
گزینه صحیح در مورد فعل « لاتسُبُّوا » کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
51 علامتگذاری برای مرور
گزینه صحیح در مورد فعل «عُثِرَ» کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
52 علامتگذاری برای مرور
امر حاضر باب تفعیل از ریشه « و ل ی » کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
53 علامتگذاری برای مرور
اسم مفعول باب افعال از ریشه « ق و ی » کدام گزینه است ؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
54 علامتگذاری برای مرور
کدام گزینه در مورد «هل» صحیح می باشد؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
55 علامتگذاری برای مرور
فعل «تَقاوی» کدام باب است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
56 علامتگذاری برای مرور
اسم فاعل باب تفاعل از ریشه « و ل ی » کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
57 علامتگذاری برای مرور
کدام گزینه اسم استفهام نیست؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
58 علامتگذاری برای مرور
فعل مضارع ثلاثی مجرد از ریشه « و ل ی » کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
59 علامتگذاری برای مرور
فعل جحد باب تفعّل از ریشه « و ل ی » کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
60 علامتگذاری برای مرور
در آیه «ان الانسان لفی خسر» در کلمه «الانسان» کدام نوع از «ال» به کار رفته است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.تعداد سؤالات بی‌پاسخ: 0

توجه: لطفاً قبل از کلیک روی «پایان آزمون» مطمئن شوید که در زیر تمامی سؤالاتی که پاسخ داده‌اید، پیغام سبز رنگ مبتنی بر ثبت صحیح پاسخ درج شده است. اگر پیغام سبز درج نشده است، باید دوباره روی گزینه مورد نظرتان کلیک کنید.
در صورت عدم رعایت این نکته، مسؤولیت عدم ثبت صحیح پاسخ‌ها به عهده شماست.

 نام درس: لغات - ضریب درس: 1
سؤالات تستی
1 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «مُرسی» و «مرصد» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
2 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «دراست» و «دمع» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
3 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «خضر» و «خول» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
4 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «تبوء» و «تزهق» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
5 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «سنّ» و «سیحوا» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
6 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «قنوان» و «کرب» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
7 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «ظعن» و «غزل» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
8 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «بطر» و «تبسل» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
9 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «مسفوح» و «معز» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
10 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «بغال» و «حماء» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
11 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «ووری» و «هلم» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
12 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «تَزدَری» و «اَقلِعی» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
13 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «ریش» و «زحف» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
14 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «ورقه» و «وقر» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
15 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «وسیله» و «یُؤفکون» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
16 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «حصاد» و «حفی» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
17 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «اطرحوا» و «ذئب» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
18 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «قرطاس» و «قرن» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
19 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «هیت» و «یسجن» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
20 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح لغات «کسف» و «اذقان» به ترتیب کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
 نام درس: ترجمه آیات - ضریب درس: 2
سؤالات تستی
21 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «یا أهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم على فترة من الرسل»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
22 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «یقولون نخشى أن تصیبنا دائرة»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
23 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «و لا یخافون لومۀ لائم»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
24 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «و الله یعصمک من الناس»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
25 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «اُنظُر کیف نُبَیِّنُ لهم الایات ثمّ انظر اَنّى یُؤفَکون»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
26 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «تَرى أعیُنَهم تَفیضُ من الدَّمعِ مِمّا عَرفُوا مِن الحَقّ»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
27 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «و الذین کفروا وکَذَّبوا بآیتنا اولئک اصحاب الجحیم»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
28 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «و اذ تَخلُقُ من الطّینِ کهیئةِ الطیر بإذنى فتَنفُخ فیها فتکون طیراً بإذنى»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
29 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «هل یستطیع ربُّک أن یُنَزِّلَ علینا مائدةً من السّماء»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
30 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیرالأولین»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
31 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «اُنظُر کیف نُصَرِّفُ الآیاتِ ثم هم یصدفون»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
32 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «قل الله یُنَجّیکُم منها و مِن کُلِّ کربٍ ثم انتم تُشرِکون»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
33 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «و ذَکِّر به اَن تُبسَلَ نفسٌ بما کَسَبَت»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
34 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «و لو ترى اذ الظالمون فى غمرات الموت والملائکة باسطوا ایدیهم اَخرِجُوا اَنفُسَکم»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
35 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
36 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «ولا تَسُبُّوا الذین یدعون من دون اللهِ فیَسُبّوا اللهَ عَدواً بغیر علمٍ»
این گزینه به عنوان پاسخ در نظر گرفته شد.
37 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ «و لتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالاخرة و لیرضوه و لیقترفوا ما هم مقترفون»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
38 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ « و جعلوا لله مما ذَرَأ مِن الحرث والانعام نصیباً»
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
39 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ « قل هَلُمَّ شُهداءَکم »
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
40 علامتگذاری برای مرور
ترجمه صحیح آیه کدام است؟ « ولا تَقتُلوا اَولادَکُم مِن اِملاقٍ »
این گزینه به عنوان پاسخ در نظر گرفته شد.
 نام درس: قواعد - ضریب درس: 2
سؤالات تستی
41 علامتگذاری برای مرور
فعل امر حاضر باب افعال ، از ریشه « أ م ر » کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
42 علامتگذاری برای مرور
گزینه صحیح در مورد فعل « لم یُؤمِر » کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
43 علامتگذاری برای مرور
گزینه صحیح در مورد فعل « لا یَأتَمِرُ » کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
44 علامتگذاری برای مرور
برای استفهام از «مکان» کدام یک از ادات استفهام استفاده می شود؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
45 علامتگذاری برای مرور
برای استفهام از «زمان» کدام یک از ادات استفهام استفاده می شود؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
46 علامتگذاری برای مرور
اسم استفهام «کَم» برای چه معنایی استفاده می شود؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
47 علامتگذاری برای مرور
اسم استفهام « کیف » برای چه معنایی استفاده می شود؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
48 علامتگذاری برای مرور
در آیه «کیف تَکفُرونَ باللهِ» اسم استفهام «کیف» برای چه معنایی استفاده شده است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
49 علامتگذاری برای مرور
گزینه صحیح در مورد فعل «تُفیضونَ» کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
50 علامتگذاری برای مرور
گزینه صحیح در مورد فعل «یَخْرُصُون» کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
51 علامتگذاری برای مرور
گزینه صحیح در مورد فعل «اَطْمِسْ» کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
52 علامتگذاری برای مرور
در آیه «قال یا مریم انّی لک هذا» کلمه «انّی» به چه معنایی به کار رفته است؟
این گزینه به عنوان پاسخ در نظر گرفته شد.
53 علامتگذاری برای مرور
گزینه صحیح در مورد فعل «اَخْبَتُوا» کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
54 علامتگذاری برای مرور
در کدام گزینه فعل ماضی ، به صورت مضارع معنا می شود؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
55 علامتگذاری برای مرور
گزینه صحیح در مورد فعل «اُترِفُوا» کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
56 علامتگذاری برای مرور
گزینه صحیح در مورد فعل «اَصبُ» کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
57 علامتگذاری برای مرور
در کدام گزینه فعل ماضی، به صورت مضارع ترجمه نمی شود؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
58 علامتگذاری برای مرور
فعل امر حاضر باب تفعّل از ریشه «س ء ل » کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
59 علامتگذاری برای مرور
گزینه صحیح در مورد «مُستَئِلٌ» کدام است؟
پاسخ با موفقیت ثبت شد.
60 علامتگذاری برای مرور
در کدام گزینه فعل مضارع، به صورت ماضی معنا می شود؟تعداد سؤالات بی‌پاسخ: 1

توجه: لطفاً قبل از کلیک روی «پایان آزمون» مطمئن شوید که در زیر تمامی سؤالاتی که پاسخ داده‌اید، پیغام سبز رنگ مبتنی بر ثبت صحیح پاسخ درج شده است. اگر پیغام سبز درج نشده است، باید دوباره روی گزینه مورد نظرتان کلیک کنید.
در صورت عدم رعایت این نکته، مسؤولیت عدم ثبت صحیح پاسخ‌ها به عهده شماست.