حمایت از کار و تولید ملی

تولید ملی

مفهوم تولید ملی:
تمامی محصولات و خدمات و خلاقیت هایی است که حاصل کار یدی و فکری آحاد مردم ایران است که با بهره گیری از توان و امکانات مادی و معنوی و نیروی انسانی پدید می آید تا مردم ما را از بیگانگان مستغنی و بی نیاز گرداند و نیز جامعه جهانی را از این تولیدات برخوردار سازد. تولید ملی که با حمایت از نیروی کار و سرمایه ایرانی رقم می خورد گامی است در جهت استقلال اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ما.

چرائی نامگذاری:
گام نهادن کشور در دهه پیشرفت و عدالت + گسترش ابعاد تخاصم دشمنان به تحریم های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی + لزوم دستیابی به اهداف برنامه پنجم و چشم انداز و متوسط رشد 8 % کاهش نرخ بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی + ارتقاء بهره وری و بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیر کردن تولیدات + کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و افزایش صادرات و کاهش واردات و وابستگی اقتصادی ضرورت خودباوری و حمایت از تولیدات داخلی + افزایش رفاه در میان کارگران و پدیدآورندگان تولیدات ملی

راهکارهای عملیاتی شدن شعار و نامگذاری:
-لزوم بررسی شرایط و چگونگی و جایگاه تولیدات ملی و نحوه حمایت از کار و سرمایه ایرانی.
-لزوم ترسیم وضعیت مطلوب تولید ملی و حمایت صحیح از کار و سرمایه ایرانی.
-رفع خلاءهای قانونی در جهت افزایش کمی و کیفی تولید ملی.
-رفع موانع فرهنگی در جهت مصرف تولیدات داخلی.
-ممانعت دولت از ورود کالاهایی که دارای مشابه داخلی است.
-هدایت منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی به سمت تولید و اشتغال پایدار و مولد.
-جهت گیری قانون هدفمند کردن یارانه ها در جهت حمایت از تولید ملی.
-تلاش در جهت ارتقاء کیفی تولیدات و رقابت پذیری تولیدات در عرصه های جهانی.
-سخت گیری و پیشگیری از استفاده سرمایه ها برای امور واسطه گری و غیرتولیدی و تورم زا.
-ضرورت حمایت از سرمایه های داخلی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور.
-لزوم گسترش فرهنگ استفاده از تولیدات ملی بعنوان یک ارزش و غرور ملی.

آثار و پیامدهای اهتمام به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی:
-دستیابی به استقلال و خودکفائی اقتصادی و خنثی نمودن تحریم های دشمنان انقلاب اسلامی.
-پیشگیری از آثار سوء فرهنگی تولیدات بیگانه.
-رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و کاهش تورم در کشور.
-ایجاد خودباوری در جوانان و در جامعه.
-ممانعت از خروج سرمایه ها از کشور و بهبود رفاه اجتماعی.
-ارتقاء کمی و کیفی تولیدات داخلی و رقابت پذیر شدن تولیدات با تولیدات خارجی.
-کاهش نقدینگی درجامعه و هدایت سرمایه های سرگردان به سوی تولید و کاهش نرخ تورم.
-کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی.
-استفاده از ظرفیت های معطل مانده تولیدی کشور و بهره وری از منابع موجود در کشور.

راه های فرهنگی حمایت از تولید ملی:
-تبیین اهمیت حمایت از تولید ملی در قالب بهره گیری از هنر، فیلم، نمایش، مقاله،...
-گسترش تولیدات رسانه ای و رادیو، تلویزیونی در باب اهمیت تولیدات داخلی.
-محدود کردن تبلیغ کالاهای خارجی در اشکال گوناگون رسانه ای.
-تسهیل وارزان سازی تبلیغ کالاها و تولیدات ملی و داخلی.
-برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی پیرامون تولیدات ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی.
-اعمال سیاست های تشویقی برای مجریان و حامیان تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی.
-حمایت از نشر و آثاری که با موضوع حمایت از تولید ملی منتشر می شود از سوی دولت.
-انتخاب و تشویق روزنامه ها و نشریات برتر در زمینه حمایت از تولید ملی در جشنواره مطبوعات.