حمایت از کار و تولید ملی

تولید ملی

مفهوم تولید ملی:
تمامی محصولات،خدمات و خلاقیت هایی است که حاصل کار یدی و فکری آحاد مردم ایران است، که با بهره گیری از توان و امکانات مادی و معنوی و نیروی انسانی پدید می آید، تا مردم ما را از بیگانگان مستغنی و بی نیاز گرداند، و نیز جامعه جهانی را از این تولیدات برخوردار سازد. تولید ملی که با حمایت از نیروی کار و سرمایه ایرانی رقم میخورد گامی است در جهت استقلال اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ما.

چرائی نامگذاری:

 • گام نهادن کشور در دهه پیشرفت و عدالت.گسترش ابعاد تخاصم دشمنان با تحریم های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.

 • دستیابی به اهداف و چشم انداز برنامه پنجم و همچنین تحقق متوسط رشد 8 % کاهش نرخ بیکاری، و ایجاد رونق اقتصادی.

 • ارتقاء بهره وری و بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیر کردن تولیدات.

 • کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و افزایش صادرات و کاهش واردات و وابستگی اقتصادی.

 • افزایش رفاه در زندگی کارگران و پدیدآورندگان تولیدات ملی.

راهکارهای عملیاتی شدن شعار و نامگذاری:

 • لزوم بررسی شرایط و چگونگی و جایگاه تولیدات ملی، و نحوه حمایت از کار و سرمایه ایرانی.

 • لزوم ترسیم وضعیت مطلوب تولید ملی، و حمایت صحیح از کار و سرمایه ایرانی.

 • رفع خلاءهای قانونی در جهت افزایش کمی و کیفی تولید ملی.

 • رفع موانع فرهنگی در جهت مصرف تولیدات داخلی.

 • ممانعت دولت از ورود کالاهایی که دارای مشابه داخلی است.

 • هدایت منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی به سمت تولید و اشتغال پایدار و مولد.

 • جهت گیری قانون هدفمند کردن یارانه ها در جهت حمایت از تولید ملی.

 • تلاش در جهت ارتقاء کیفی تولیدات و رقابت پذیری تولیدات در عرصه های جهانی.

 • سخت گیری و پیشگیری از استفاده سرمایه ها برای امور واسطه گری و غیرتولیدی و تورم زا.

 • ضرورت حمایت از سرمایه های داخلی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور.

 • لزوم گسترش فرهنگ استفاده از تولیدات ملی بعنوان یک ارزش و غرور ملی.

آثار و پیامدهای اهتمام به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی:

 • دستیابی به استقلال و خودکفائی اقتصادی و خنثی نمودن تحریم های دشمنان انقلاب اسلامی.

 • پیشگیری از آثار سوء فرهنگی تولیدات بیگانه.

 • رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و کاهش تورم در کشور.

 • ایجاد خودباوری در جوانان و در جامعه.

 • ممانعت از خروج سرمایه ها از کشور و بهبود رفاه اجتماعی.

 • ارتقاء کمی و کیفی تولیدات داخلی، و رقابت پذیر شدن تولیدات با تولیدات خارجی.

 • کاهش نقدینگی درجامعه و هدایت سرمایه های سرگردان به سوی تولید و کاهش نرخ تورم.

 • کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی.

 • استفاده از ظرفیت های معطل مانده تولیدی کشور، و بهره وری از منابع موجود در کشور.

راه های فرهنگی حمایت از تولید ملی:

 • تبیین اهمیت حمایت از تولید ملی، در قالب بهره گیری از هنر، فیلم، نمایش، مقاله.

 • گسترش تولیدات رسانه ای و رادیو، تلویزیونی در باب اهمیت تولیدات داخلی.

 • محدود کردن تبلیغ کالاهای خارجی در اشکال گوناگون رسانه ای.

 • تسهیل وارزان سازی تبلیغ کالاها و تولیدات ملی و داخلی.

 • برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی پیرامون تولیدات ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی.

 • اعمال سیاست های تشویقی برای مجریان و حامیان تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی.

 • حمایت دولت از نشر آثاری که با موضوع حمایت از تولید ملی منتشر می شود.

 • انتخاب و تشویق روزنامه ها و نشریات برتر، در زمینه حمایت از تولید ملی در جشنواره مطبوعات.